T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

KARAMAN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EK-2

KAMU HİZMET  STANDART  TABLOSU

KARAMAN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

Sıra

No

Vatandaşa Sunulan

Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin Tamamlanma

Süresi (En Geç )

1

Bilgi Edinme Talepleri

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Başvuru Dilekçesi

15 GÜN

2

Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerine Yapılan Yardımlar

Yerel Yönetimler İçin:

1-Talepte bulunulan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı.

2-Proje (Ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu,program),

3-Etkinliğe katılacak kişi veya Toplulukların listesi (sanatçı, bilim adamı vs.),

4-Mülki idare amirliğinden (valilik-kaymakamlık) alınan izin belgesi.

5-Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir.

Dernek ve Vakıflar için:

1-Talepte bulunulan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı.

2-Kuruluş sözleşmesi, senedi veya tüzüğünün onaylı örneği (Onay işlemi başvuru sırasında İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde ve İl Dernekler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilebilir.)

3-Proje (ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program)

4-Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (sanatçı, bilim adamı vs.),

5-Mülki idare amirliğinden (Valilik-kaymakamlık) alınan izin belgesi.

6-Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa

gönderilecektir.

Teşekkül, etkinlik tarihinden en az otuz gün önce etkinliğin yapılacağı ilin İl Müdürlüğüne müracaat etmelidir.

Teşekkül, harcama belgelerinin (hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenen fatura), sonuç raporlarının, etkinlikle ilgili bilgi, belge ve her türlü dokümanın birer örneğini, etkinliğinin bitimini müteakip en geç bar ay içinde İl Müdürlüğüne vermek zorundadır.

3

Sertifika Başvurusu

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun Uygulanmasına ilişkin ;

www.telifhaklari.gov.tr  internet adresinden Online İşlemler, Sertifika Başvuruları bölümüne girilerek, Üye olunup gerekli bilgiler girildikten sonra Sertifika başvurusu yapılır.

Aşağıda yazılı belgeler ile birlikte İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurulacak.

Sertifika Başvurusu (Tüzel,Kişiler,Dernekler,Vakıflar)

1-      Dilekçe

2-      Yetkilinin TC kimlik numarası beyanı

3-      Vergi Numarası beyanı

4-      Ticaret veya esnaf odası faaliyet belgesi/kuruluş tüzüğü/vakıf senedi ( ilgili faaliyeti gösterir ifadeyi içeren )

5-      Sicil Gazetesi

6-      Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshalarını kiraya veren yerler için, kiralama haklarının devralındığını gösterir yetki belgesi.

7-      Banka Dekontu

Sertifika Başvurusu (Kamu Kurumları)

1-Dilekçe

2-Yetkilinin TC Kimlik Numarası Beyanı

3-Yetki Belgesi

4-Vergi Numarası Beyanı (iktisadi işletme işletilmesi halinde )

5-Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshalarını kiraya veren yerler için, kiralama haklarının devralındığını gösterir yetki belgesi

6-Banka Dekontu

 

15 dk

4

Mahalli idarelerin (Belediye, İl Özel İdaresi, Mahalli İdare Birlikleri) Turizm amaçlı çevre düzenlemesi ve alt yapı uygulamalarına ilişkin Mali Yardım Talepleri

Bakanlığımızın 2014/04 Genelgesine göre;

1- Dilekçe,

2- Gerekçe raporu,

3- Talebe ilişkin encümen kararı (İl daimi encümeni-belediye encümeni-birlik yönetim kurulu),

4-Uygulama alanına ait doküman (İmar Planı, harita vb.),

5-Mülkiyet sorunu olmadığına dair belge,

6-Uygulanacak proje,

7-Yaklaşık Maliyet,

8-Yapılacak işin zaman çizelgesi veya işin yapım süresini içeren dosya (Belgelerin asılları ya da yetkililer tarafınca onaylı suretleri)

 9-Yardım talep edilen konuya ait önceki yıllarda Bakanlığımızca mali yardım yapılıp yapılmadığına ilişkin doküman,

10-Mali Yardım alınması halinde, alınan mali yardımın gönderilen amacın dışında kullanılmayacağına dair taahhüt.

 

Talep 3 gün içerisinde Bakanlığa ulaştırılır.

Yardım Talepleri Bakanlığımızca değerlendirilmektedir.

5

Taşınmaz Kültür

 Varlıklarının

 Onarımına Yardım

* 2863 Sayılı  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’ nun 12’ nci maddesi uyarınca hazırlanan ve 15.07.2005 tarihli ve 25876 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Taşınmaz Kültür varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” doğrultusunda Bakanlığımız tarafından yardım yapılmaktadır.

Proje yardımı başvurularında istenen belgeler:

a) Yardım talebi başvurusu,

b) T.C kimlik numarası beyanı,

c ) Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,

ç) Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekâletname ve/veya veraset ilamı,

d) Taşınmaza ilişkin tescil kararı ve varsa tescil fişi,

e) Başvuru tarihi itibariyle son üç ayda alınmış mülkiyet belgesi,

f) Taşınmazın kadastral durumun gösteren belge,

g) Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine, yapı alanına ve yaklaşık maliyetine ilşkin mimar veya ilgili mühendislerce hazırlanan rapor, (Yaklaşık maliyet başvurusunun yapıldığı yılın birim fiyatları ile hazırlanmalıdır. Raporda kapalı alan, açık alan (Avlu, açık teras, topografik ölçüm gerektiren açık alanlar, vb) ve üzeri kapalı teraslar ayrı ayrı belirtilmelidir.Ayrıca yaklaşık maliyette rölöve, restitüsyon ve restorasyon proje bedelleri ayrı ayrı icmal şeklinde belirtilmelidir.)

h) Dijital ortamda ve basılı olarak yapının içini, dışını ve çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü.

Proje uygulama yardımı başvurularında istenen belgeler:

a) Yardım talebi başvurusu,

b) T.C kimlik numarası beyanı

c ) Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,

ç) Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekâletname ve/veya veraset ilamı,

d) Taşınmaza ilişkin tescil kararı ve varsa tescil fişi,

e) Projelerin uygun olduğuna ilişkin Koruma Bölge Kurulu kararı ve onaylı projeler,

f) Başvuru tarihi itibariyle son üç ayda alınmış mülkiyet belgesi,

g) Taşınmazın kadastral durumun gösteren belge,

h)Uygulamanın kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve yaklaşık maliyete ilişkin mimar veya ilgili mühendislerce hazırlanan rapor, (Uygulama yaklaşık maliyeti başvurunun yapıldığı yılın birim fiyatları ile hazırlanmalıdır.)

ı) Dijital ortamda ve basılı olarak yapının içini, dışını ve çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü.

Yardım Talepleri Bakanlığımızca oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilmektedir.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yeri ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri       : Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü                           İkinci Müracaat Yeri  : Karaman Valiliği

İsim                            : Adem AKÇAY                                                               İsim                            : Mehmet Uğur ARSLAN         

Unvan                         : İl Müdür V.                                                                     Unvan                         : Vali Yardımcısı

Adres                          : Ziya Gökalp mah. Ahmet Yesevi cad.                              Adres                         : Sakabaşı mah.Mut cad.

                                    70200 Yunuskent/KARAMAN                                                                            No :148 KARAMAN

Tel                              : 338-213 01 92                                                                     Tel                          : 338-226 70 27

Belge Geçer                : 338-212 88 34                                                                     Belge Geçer            : 338-226 70 71                              

e-Posta                                    : iktm70@kulturturizm.gov.tr                                               e-Posta